Skip to main content

KJS, een school in beweging

Over de Julianaschool

Ellen Kleinlugtebeld e.kleinlugtebeld@jslag.nl maandag, dinsdag en donderdag Directie
Els Breuker e.breuker@jslag.nl maandag-vrijdag Onderwijsassistent
Carin Aantjes c.swijnenburg@jslag.nl donderdag en dinsdag Rekenspecialist
Jettie Doornenbal j.doornenbal@jslag.nl woensdag, donderdag en vrijdag Groep 1-2
Simone de Vries s.devries@jslag.nl maandag en dinsdag Groep 1-2
Geerke IJzerman g.vandermeij@jslag.nl woensdag, donderdag en vrijdag Groep 1-2
Marinka Muilenburg m.muilenburg@pcpokrimpenerwaard.nl maandag t/m vrijdag Groep 3-4
Marianne Kaashoek m.kaashoek@jslag.nl donderdag en vrijdag Groep 3-4
Jorrianne Verduijn j.verduijn@jslag.nl maandag, dinsdag en woensdag Groep 5/6
Lucinda van Herk l.vanherk@jslag.nl dinsdag, donderdag en vrijdag Groep 5-6
Saskia Aantjes s.aantjes@jslag.nl  maandag, dinsdag en vrijdag Groep 7-8, kwaliteitscoördinator, MT, taalspecialist, Talentenlab
Peter Roggeveen  p.roggeveen@jslag.nl maandag t/m vrijdag Groep 7-8, kwaliteitscoördinator, MT en gedragsspecialist.

Waar staan wij voor

De missie van de school: het geven van kwalitatief goed christelijk onderwijs.

De missie geeft al aan dat wij vóór alles onderwijsinstituut zijn. Onderwijs is onze eerste taak. Opvoeding en onderwijs zijn wel sterk met elkaar verbonden.  Kinderen leren met en van elkaar en van de leerkracht. De rol van de leerkracht is divers. De leerkracht heeft een coachende, sturende, kennis overdragende en opvoedende rol. Deze verschillende vormen van leiding  worden afgestemd op de onderwijsbehoefte van de leerling.

Wat willen wij bereiken

Wij streven naar een zo volledig mogelijke ontplooiing van ieder kind, waarbij we rekening houden met tempo- en niveauverschillen tussen de leerlingen voor zover dit mogelijk is binnen onze school.


De KJS werkt handelingsgericht. Wij streven er naar om zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van het kind te blijven en zoveel mogelijk aan de onderwijsbehoefte van de leerling te voldoen. ‘Kwaliteit voor ieder kind”. Wij streven naar een goede balans tussen kennis en vaardigheden, om onze leerlingen goed voor te bereiden op hun plaats in de samenleving.

Onze visie

Ieder kind is uniek en wordt gezien, is het motto van de KJS.  Ieder kind mag er zijn. We geloven dat elk mens is geschapen naar Gods beeld. Ieder kind heeft talenten gekregen. Het is onze opdracht om die talenten optimaal  te ontwikkelen en te gebruiken. Dat betekent dat we daar zorgvuldig mee moeten omgaan. Iedereen is gelijkwaardig, iedereen is van waarde, iedereen mag er zijn. Dat mag zelfvertrouwen geven. Wij dragen onze Christelijke identiteit uit bij elk vak, ook bij  de sociaal-emotionele aspecten van het onderwijs, in de houding van de leerkrachten en in de omgang met collega’s, ouders en leerlingen.

In ons onderwijs willen wij ontwikkelingsvolgend en ontwikkelingssturend bezig zijn. Daarbij en daarnaast wordt rekening gehouden met de interesse en ontwikkelingsmogelijkheden van kind en groep, maar tegelijkertijd dienen interesses ook ontwikkeld te worden. Het is de bekwame leerkracht die enthousiasme en leergierigheid overbrengt. De juiste balans van liefde voor het vak en liefde voor het kind bepalen voor een groot deel het succes van het onderwijs.

Wij streven ernaar

 • dat er liefde en eerbied is voor God
 • dat er liefde en respect is voor elkaar
 • dat de kinderen en het team zich veilig en geborgen voelen
 • dat er verantwoordelijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan
 • dat er respectvol met de schepping wordt omgegaan
 • dat er rekening wordt gehouden met het unieke van elk kind
 • dat leerkrachten en leerlingen elkaar accepteren

De visie vanuit de Kanjermethode m.b.t. de sociale vaardigheden;

 • we vertrouwen elkaar
 • We helpen elkaar
 • Niemand speelt de baas
 • We lachen niet uit
 • We doen niet zielig

Ons team

School-Advies-Raad

Aan iedere school van de vereniging is een School Advies Raad (SAR) verbonden. Onze SAR bestaat uit 5 leden. Leden van de SAR dienen kinderen op de school te hebben, kerkelijk betrokken te zijn en lid te zijn van de vereniging PCPO Krimpenerwaard. De leden van de SAR worden gekozen door de plaatselijke leden van de vereniging. We proberen van iedere gemeente  iemand in de SAR te benoemen.

 • De SAR heeft als taak de plaatselijke betrokkenheid tussen school, ouders en achterban te stimuleren.
 • De SAR heeft als andere belangrijke taak de eigen identiteit van de school te bespreken en te bewaken. Zij kan ook al dan niet gevraagd de schooldirectie adviseren.
 • De SAR heeft een adviserende taak op schoolniveau, onder meer bij benoemingen van nieuw personeel.
 • Tenslotte doet de SAR voordracht voor leden van het verenigingsbestuur.

De taak van de SAR is adviserend. De SAR werkt aan de hand van een ´huishoudelijk reglement school advies raad´, opgesteld door de PCPO.

In de SAR hebben de volgende ouders zitting:

– Margreet Hogendoorn (voorzitter)
– Jan-Willem Grisnich
– Esther Vonk Noordegraaf
– Anika Mourik
– Anja Graveland

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar p.hogendoorn@telfort.nl 

Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) van de school wordt gevormd door vier personen. Twee vanuit de ouders en twee teamleden. De MR werkt aan de hand van een ‘reglement medezeggenschapsraad’ dat op school ter inzage aanwezig is. De taak van de MR kan adviserend dan wel instemmend zijn.

De MR is vertegenwoordigd in sollicitatiecommissies, heeft instemmingsbevoegdheid met o.a. het formatieplan, geeft adviezen en denkt mee in diverse schoolbeleidszaken. Ouders binnen de MR zijn gekozen uit ouders die een of meer kinderen op school hebben. De leden worden gekozen voor drie jaar en met een maximum van twee termijnen. Alle ouders kunnen zich de kandidaat stellen. Ouders die zitting hebben in de raad hoeven geen lid te zijn van de Vereniging, wel dienen zij de grondslag te respecteren.

In onze MR hebben de volgende leden zitting vanuit de ouders:

 • Claudia Speksnijder

 • Eeke van Elzakker

 • Ilona Berkouwer

 • Anja Baas

De personeelsgeleding bestaat uit:
 • Jettie Doornenbal
 • Carin Aantjes

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u mailen naar d.jong@jslag.nl

Op verenigingsniveau is er ook een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR).

Ga direct naar

Laatste nieuws

Ga direct naar

Downloads

Ga direct naar

Groepen